Reklamačný poriadok eshopu

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok eshopu

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetový obchod Zrnko kávy, prevádzka P.O.Hviezdoslava 239/24, 960 01 Zvolen
Prevádzkovateľ: PROELIS s.r.o., Piešť Ii č.98, 962 12 Detva, IČO: 46431861
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35292/S

(ďalej len „Predávajúci“)

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup, spôsob a miesto, pri riešení reklamácie. Týka sa tovaru a poskytovaných služieb, ktoré Predávajúci odpredal resp. poskytol spotrebiteľom.

 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má zaslaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitom tovare nezodpovedá Predávajúci za vady, ktoré vznikli ich použitím prípadne opotrebením.

 3. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (záruka).

 4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode na použitie tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 5. Tovar, ktorý je potravinou, si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do vyznačeného dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti.

 6. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 7. Predávajúci poskytne na žiadosť kupujúceho záruku písomnou formou (záručný list). Ak to však povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (pokladničný blok, faktúra).

 8. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom stanovenej záruky. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 9. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpeného tovaru. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia tovaru.

 10. Predávajúci PROELIS s.r.o. sa riadi zmluvnými vzťahmi v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v platnom znení.

2. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Kupujúci riadne vyplní reklamačný protokol, ktorý zašle spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla prevádzky Zrnko kávy, P.O.Hviezdoslava 24 , 960 01 Zvolen, Slovenská republika poprípade nás kontaktuje a zabezpečíme zvoz prepravnou spoločnosťou DPD. Náklady na dopravu tovaru platí obchodník, a to v prípade, že je reklamácia oprávnená. Predajca je povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady a to je 8 EUR, za ktoré môže obchodník poslať zmluvného prepravcu DPD.

  REKLAMAČNÝ PROTOKOL NA STIAHNUTIE A VYTLAČENIE TU

 2. Ak zistíte po rozbalení zásielky, ktorej obal je vizuálne v poriadku, že tovar bol počas prepravy poškodený, mali by ste reagovať bez zbytočných prieťahov maximálne do dvoch dní od prevzatia kuriéra DPD. Tovar v pôvodnom obale pri prijatí zásielky nafotiť a zaslať nám fotografie a reklamačný protokol na email obchod@zrnkokavy.eu, potom zabezpečíme spätný zvoz zásielky na naše náklady a zahájime reklamáciu poškodenej doručenej zásielky. Oneskorené reklamácie po 14 dňoch bohužiaľ nie je možné uznať, lebo už nie je možné dopátrať, či k poškodeniu skutočne došlo pri preprave alebo až u zákazníka doma.

 3. Pri použití kuriérskej služby sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave, riadi reklamačným poriadkom prepravcu. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

 4. Pri uplatnení reklamácie tovaru je kupujúci povinný predložiť  doklad o kúpe tovaru (pokladničný blok, faktúra) alebo záručný list (pokiaľ bol vydaný), v opačnom prípade Predávajúci nie je povinný reklamáciu prijať. 

 5. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť mechanicky poškodený, musí byť čistý a pokiaľ je to možné, zabalený v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prebrať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

 6. Nárok na reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

           Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.

           Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

           Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami vlastnosti produktu.

           Tovar bol poškodený živlami.

           Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním.

           Tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

 1. Pri uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný poučiť kupujúceho o jeho právach (čl. 3. Reklamačného poriadku). Na základe vyjadrenia kupujúceho, ktoré zo svojich práv kupujúci uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, pričom vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou vadného tovaru, vrátením kúpnej ceny za vadný tovar, vyplatením primeranej zľavy z ceny vadného tovaru, doručením písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu vadného tovaru za nový tovar.

 2. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho vydať kupujúcemu včas písomný doklad o vybavení jeho reklamácie.

 3. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

 5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, ak bola vykonaná.

3. Práva kupujúceho

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu.

 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady žiadať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti (ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady).

 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

4. Alternatívne riešenie sporov

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo je presvedčený, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ku dňu vydania tohto reklamačného poriadku je príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, http://www.soi.sk a OMBUDSPOTÒ, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad, IČO: 37 872 117 a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, http://www.sospotrebitelov.sk. Príslušné oprávnené právnické osoby sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovom sídle http://www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  Ak je kupujúci spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (webové sídlo Európskeho spotrebiteľského centra v SR: http://www.esc-sr.sk).

5. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je prístupný k nahliadnutiu v prevádzke Zrnko kávy, P.O.Hviezdoslava 24, 960 01 Zvolen a je dostupný na stránkach internetového obchodu Zrnko kávy.

 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.5.2020

 3. Predávajúci je oprávnený tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, pričom akákoľvek zmena reklamačného poriadku nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia.

Internetový obchod Zrnko kávy Zvolen (PROELIS s.r.o., Piešť II č.98, 962 12 Detva)

 

 

Možnosti platby

       

Copyright 2020 - 2023 © Internetový obchod Zrnko kávy